با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای پاییز ٩٧ تا ابتدای پاییز ٩٨ (یک سال) دست کم ١٣ معلم و استاد دانشگاه کرد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند کە شماری از آنها بە زندان محبوس شدە و شماری نیز همچنان در حبس بە سر می برند.

اسامی معلمان و اساتید دانشگاه کە ی سال گذشتە بازداشت شدەاند بە شرح زیر می باشد؛
١_ محمد صالح شکری اهل سقز

٢_ خالد غفوری اهل ربط

٣- هیوا حفید اهل مهاباد

٤_ امید شاه محمدی اهل دیواندرە

٥- مهرانە مرادی اهل سنندج
٦_ حامد نرگسی اهل دیواندرە
٧_ مختار اسدی اهل سنندج

٨_ سمیە ویسمرادی اهل جوانرود

٩_ پیمان نقشبندی اهل ارومیە
١٠_ یاسر امینی آذر اهل مهاباد

١١_ رشید کرمانج اهل بوکان

١٢_ ابراهیم صداقت اهل فاروج

١٣_ هوشنگ کوشکی اهل خرم آباد

همچنین سە معلم از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران جمعا بە ٩ سال و ٣ ماه حبس محکوم شدەاند کە بە شرح زیر می باشد؛

١- عطا اللە احسنی اهل دیواندرە محکوم بە ٧ سال حبس
٢_ امید شاه محمدی اهل دیواندرە محکوم بە ١ سال حبس

٣_ یاسر امینی آذر محکوم بە یک سال و ٣ ماه حبس

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah