رژیم ولایت فقیه و دم و دنبالچه هایش در عراق در وحشت از گسترش و رادیکالیزم قیام مردمی عراق که علیه فساد و بیکاری و دخالت های این رژیم است به تکاپو افتاده اند.
در این رابطه آخوند فرصت طلب و دوجایه خور مقتدا صدر که چندی پیش در آغوش خامنه ای و قاسم سلیمانی بود
خواستار استعفای عادل عبدل مهدی نخست وزیر عراق شده است.
در حالیکه مردم عراق خواستار تغییر رژیم و اخراج رژیم ایران و مزدورانش از عراق هستند.

 

 

شنبه ۱۳ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah