بنا به خبرهای رسیدن اینترنت در شهرستان لردگان بطور کامل قطع شده و شهر بشدت امنیتی شده است.
مردم روزیکشنبه ۱۴ مهر ۹۸ ماشین معاون وزیر بهداشت را در لردگان به آتش کشیدند.
تعداد زیادی از هم میهنان لر و بختیاری و کرد به کمک مردم لردگان رفته اند.
لردگان هر لحظه آماده انفجار و قیام مردمی می‌باشد.
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah