به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز دوشنبە ١٥ مهر ٩٨ یکی از نیروهای ادارە اطلاعات بانە با هویت “علی صیادی” توسط افراد مسلح ناشناس کشتە شد.
بە گفتەیک منبع مطلع، علی صیادی مسئول شناسایی اطلاعات بانە بودە و در روستای “سالوک” بانە” از سوی افراد مسلح مورد هدف قرار گرفتە است.
این منبع در ادامە اعلام کرد کە هم اکنون تمامی نیروهای مسلح بانە بە حالت آمادە باش در آمدەاند.

 

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah