در برنامه اینترنتی «ژلوفن» خبرنگار از تعدادی از کودکان می‌پرسد که «می‌دانی چگونه به دنیا آمده‌ای؟» اکثر کودکان می‌گویند که اطلاعی در این باره ندارند. یک ساعت پس از پخش این برنامه تهیه کنندگانش بازداشت و وادار به اعتراف اجباری شدند! رژیمی که تحمل یک سوال ساده از کودکان در باره چگونگی تولدشان را ندارد چگونه با فعالیت مدنی تغییر می کند؟!

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah