خامنه ای جنایتکار که پاسدارانش گرم در کشتار مردم عراق هستند مردمی که علیه اشغالگری وی و پاسداران و دست نشاندگانش بپاخاشته اند را البته که باید دشمن بنامد. اما جز بر آتش خشم مردم عراق و ایران نخواهد افزود. او باید بداند که قیام مردم لردگان شعله ای از آتشفشان خشم مردم ایران علیه رژیمش بود و قیام عراق تا این لحظه همان هدف و خواست مردم ایران را دنبال می کند.

خامنه ای و مزدوران و دست نشاندگانش در عراق و ایران با آتش و خون سرنگون؛ سرنگون

دوشنبه ۱۵ مهر۹۸

http://t.me/begoonah1

http://instagram.com/begoonah