ایمان اخضری، محمد خنیفر، ابراهیم عباس منجزی، یوسف بهمنی و محمود خدایی پنج کارگری که روز یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸ در اعتراض به خصوصی سازی شرکت توسط نیروهای امنتی استان خوزستان دستگیر شدند.
هنوز خبری از وضعیت آنان در دست نیست.
دوشنبه ۱۵مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah