پس از دو دهه غارتگری بانک‌های وابسته به سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و ارتش تحت‌امر خامنه‌ای، و بالا آوردن بدهیهای سنگین، این بانکها با همدستی شورای پول و اعتبار و سران سه قوه رژیم از مدتی قبل قرار شده خودشان را در بانک سپه ادغام کنند.
آنان در ظاهر این‌طور وانمود می‌کنند دیگر سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بانکی ندارند اما در واقع موضوع این است که هر کدام از این بانکها هزاران میلیارد تومان بدهیشان را دارند و به جای اعلام ورشکستگی و پاسخگویی در برابر غارتگریهایشان، بدهیهایشان را آویزان یک بانک دولتی قدیمی ایران می‌کنند تا ظاهراً پرونده غارتگریهایشان را در انظار جامعه مخفی کنند.
سایت حکومتی دارایان در نهم مهر ۹۸ زیر عنوان «سلطان تبلیغات بانکی، بدهی‌اش به بانکها ۴برابر شد» نام این سلطان تبلیغات بانکی را بانک انصار متعلق به سپاه ضدمردمی پاسداران معرفی کرده که حدود ۵۰هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده است.

 

سه شنبه ۱۶ مهر۱۳۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah