فرزانه جلالی،فعال مدنی: «خیلی راحت به من گفتند تو که می‌توانی به خارج ازکشور سفرکنی.
برو و پروژه‌های ما را آنجا اداره کن.
به من حتی گفتند برو هرطور که دلت می‌خواهد زندگی کن.
به ما هم فحش بده، به جمهوری اسلامی فحش بده اما با ما همکاری بکن.
به این شکل وقیحانه و خیلی صریح پیشنهاد دادند.» سالها پیش بهروز جاوید تهرانی هم گفت که بازجو به وی گفته پاسپورت هم بهت میدیم هرجا که خواستی برو فعالیت علیه ما هم بکن ولی چهارتا فحش هم به مجاهدین بده! همچنین به دانشجویانی که به خارج رفته یا می روند می گویند هر غلطی خواستی بکن به هر گروه و هرکسی خواستی نزدیک بشو اما به مجاهدین نزدیک نشو.

در واقع مخالفت با نظام خط قرمز نیست بلکه نزدیکی به اپوزسیون جدی و برانداز خط قرمز نظام در داخل و خارج است. هاشم خواستارگفت باز جو شماره مبایل رضا پهلوی را داد با وی همکاری کنم!

 
چهارشنبه ۱۷مهر۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah