عفو بین‌الملل از رژیم ایران خواست تمامی محدویتهای ورود زنان به ورزشگاهها را لغو کند. فیلیپ لوتر مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت تصمیم رژیم ایران که شمار محدودی بتوانند برای تماشای مسابقه فوتبال شرکت کنند یک تبلیغات مسخره و به منصور سفیدسازی چهره رژیم طراحی شده است. هر کاری کمتر از لغو کامل محدودیت دسترسی زنان به تمامی استادیومهای توهین به حقوق همه زنان ایران است.
پنجشنبه ۱۸ مهر ۹۸

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah