بر طبق اسنادی کە هەنگاو بە دست آوردە است، حکومت آلمان پناهجویانی را کە درخواست پناهندگی آنها را رد نمودە، ناچار می کند کە جهت بازگشت بە ایران بە سفارت ایران بروند و در غیر این صورت برگەهای سفارت را بە آنها تحویل می دهد کە آن را پر کنند.
یکی از فعالین سیاسی با هویت ”ادریس رحمانی“ کە اهل سرپل ذهاب می باشد و خانوادەاش از ٣٨ سال پیش آوارە عراق بودەاند، دو سال پیش بە آلمان پناهندە شدە و درخواستش از سوی ادارە مهاجرت این کشور رد شدە است.
ادارە مهاجرت آلمان بە این فعال سیاسی یک ماه مهلت دادە است تا بە سفارت ایران در این کشور رفتە و جهت اخذ پاسپورت و بازگشت بە ایران اقدام نماید، پس از امتناع آقای رحمانی از این کار، آنها کمکی را کە ماهانە بە پناهجویان می دهند از وی قطع کردە و برگەهای سفارت ایران را بە وی دادەاند تا امضاء نماید.
باز گرداندن این فعال سیاسی بە ایران در حالی است کە وی ٢٧ سال پیش در آوارەگی و در کمپ رومادی عراق متولد شدە است.
گفتنست کە ادریس رحمانی و خانوادەاش از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) بودە و در صورت دیپورت بە ایران زندگیش با خطر مواجە خواهد شد. دست کم یک مورد دیگر این چنین وجود دارد

 

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah