این سلام نظامی بازیکنان تیم فوتبال ترکیه در بازی با آلبانی در بازی مقدماتی جام ۲۰۲۰ اروپا همزمان با حمله ارتش ترکیه به کردهای سوریه است.این بیانگر جو سیاسی حاکم بر جامعه ترکیه است که شدیدا ضدیت با کردها تبلیغ میشود.این کار باید با واکنش فدراسیون جهانی فوتبال روبرو گردد زیرا حمایت از تجاوز و کشتار مردمی است که جرمشان کرد بودن و خواستار حقوق شهروندی طبیعی خود بنابر میثاق های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ورزش و ورزشکاران باید نماینده صلح و دوستی باشند نه توجیه گر سیاست های نادرست حکومت و دولتمردانی که ابتدایی ترین حقوق مردم را پایمال می کنند. در ایران نیز رژیم از ورزش و ورزشکاران در راستای پیشبرد سیاست های خود استفاده می کند و مانع از حضور مستقل تیم های ورزشی به عنوان نماینده جامعه ایران می شود. نخستین شاخص آن دادن پرچم ننگین نظام به دست ورزشکاران است و به جای ایران نام حکومت روی پیراهن آنها نوشتن است. یا ورزشکاران حق ندارند با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه بدهندو…

شنبه ۲۰ مهر ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah