منابع عراقی آگاه گفتند که هزاران نفر از نیروهای سپاه پاسداران وجنگجویان حزب الله لبنان درعراق به عنوان یک نیروی احتیاط ضربت متمرکز شده اند تا درصورتیکه تهدید به نقطه خطرناکی رسید حکومت (عراق) را نجات دهند. این در گرماگرم موج اعتراضات بیسابقه‌ای است که در این ماه شعله کشید وسرکوب خشن دولتی را برانگیخت.
بکار گیری زور باعث کاهش فشار میشود اما بهیچوجه بحران را خاتمه نخواهد داد
🔹هدف از بسیج هزاران نفر از عناصر شبه نظامی در عراق اجرای مجدد سناریوی دخالت رژیم ایران برای نجات بشار اسد رئیس جمهور سوریه در لحظه نیاز است.
واقعیت صحنه نشان میدهد که برای معترضین مسؤلیت رژیم ایران در قبال نظام سیاسی معروف به فساد وسوء مدیریت واضح است و شکست این نظام 16 سال بعد از سقوط رژیم حزب بعث بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل تظاهرکنندگان فلش انتقادتشان را به سمت تهران گرفته اند و شعار مردمی «ایران بره بره » که بمعنی اخراج ایران از عراق میباشد به یکی از محوری ترین شعارهای روز تبدیل شده است.