برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، شعبە ١٠٢ دادگاه کیفری مریوان، آرمان غفوری، روزنامەنگار و از فعالین مدنی و عضو انجمن سبز چیا در مریوان را بە طور غیابی و بدون حضور وی و وکیلش بە تحمل ٦ ماه حبس و ٢٠ ضربە شلاق محکوم کردە است.
این حکم بە اتهام ”اخلال در نظم عمومی“ از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی علیە لشکرکشی ترکیە بە شهر عفرین صورت گرفتە است.
آرمان غفوری در تاریخ ٢١ اسفند ١٣٩٦ بە این اتهام بازداشت و پس از دو روز با کفالت ٥ میلیون تومانی آزاد شدە بود.
وی همچنین در تاریخ ٢ مرداد ٩٧ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از پنج ماه آزاد شدە بود.

دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah