ایشان با اطلاع دولت فرانسه از پاریس به امان پایتخت اردن رفته و از آنجا به بغداد و به گفته همسر ایشان همکار مورد اعتمادشان شیرین نجفی پرستوی وزارت اطلاعات هم در عراق بوده و ایشا دستگیر نشده اند و با همسر روح الله زم هم تماس گرفته اند. وی یک عکس متوهمانه هم در اردن گرفته و برای همسرشان فرستاده اند. نمیشود هم در خدمت سرویسهای داخلی و خارجی بود هم ادا و اطوار اپوزسیون را در آورد مگر اینکه پروژه امنیتی باشد و پروژه زم از آغاز یک پروژه امنیتی برای آلوده کردن فضا بود. سپاه پاسداران برای قدرت نمایی مجبور به شلیک به خودش شده است.
چهارشنبه ۲۴مهر۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah