شیرین نجفی یک پرستوی وزارت اطلاعات است که در ترکیه با جهانگیر شادانلو سال گذشته قرار و دیدار داشته و سپس سر از فرانسه و پاریس درآورده و زیر عنوان فعال حقوق زنان ماموریتش را انجام میداده است و در همکاری تنگاتنگ با آمد نیوز و روح الله زم بوده و گفته می شود ایشان وی را راضی  کرده تا قدم رنجه فرموده و برای دیدار با آخوند سیستانی بروند که سیستانی هم تکذیب کرد ولی به دیدار ماموران اطلاعات سپاه پاسداران رفته وسر از ایران و اعتراف تلویزیونی به سرعت برق و باد در آورده اند.

از وقتی خبر دستگیری زم و حضورش در تلویزیون نظام منتشر شده همه ماموران رنگارنگ نظام و سرویسهای خارجی به دست و پا اقتاده اند که آی دزدیدند! دزدیدند! آی تحویل دادند و …!

ما که همیشه گفته و می گوئیم اینهایی که با کمک بوقهای استعماری و با مدیریت وزارت اطلاعات یک شبه ره صد ساله را می پیمایند دیر آمده ولی زود برمی گردند به آغوش سرویسهای خارجی یا نظام یا هر دو و طعمه های خوبی هستند برای فریب عوام.

 

چهارشنبه ۲۴مهر۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah