به گزارش رویترز مقامات امنیتی عراق می گویند که در جریان اعتراضات اخیر این کشور گروهی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران از روی پشت بام ساختمان ها به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند. یکی از دو منبع امنیتی در این مورد گفت: «ما شواهد تائید شده در اختیار داریم که تک تیراندازان عناصری از شبه نظامیان بودند که مستقیما به جای فرمانده کل نیروهای مسلح به فرمانده خود گزارش می دادند.»
وی افزود: «آنها متعلق به گروهی بودند که بسیار به ایرانی ها نزدیک بودند.»
دومین منبع امنیتی گفته است که شبه نظامیانی که لباس سیاه به تن داشتند در سومین روز اعتراضات به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah