لولوئی ۳۹ ساله یک مامور وزارت اطلاعات که روز ۲۱ اکتبر به درخواست دولت دانمارک به هنگام بازگشت از ایران در فرودگاه یوتوبری سوئد دستگیر شد، از ۱۰ سال پیش به خدمت وزارت اطلاعات درآمده است. وی بخاطر مشارکت در توطئه تروریستی علیه هموطنان عرب در دانمارک تحت پیگرد بود. ارتباطات فعال او با سفیر و سفارت رژیم در نروژ بار دیگر این حقیقت را اثبات می‌کند که سفارت‌ها و نمایندگی‌های رژیم آخوندی و دیپلمات‌های آن، فعالانه و با سوءاستفاده از تسهیلات دیپلماتیک در تروریسم و جاسوسی مشارکت دارند.

 

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah

 

 

https://www.hambastegimeli.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/79099-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C