روز سه‌شنبه هفته گذشته چهار هموطن از اهالی بوکان در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای اطلاعات رژیم به یک بازداشتگاه اطلاعات در ارومیه منتقل شدند.
سمکو معروفی, ژاکا اسماعیل پور, شاهو خضری و هومن فیضی, ساکن بوکان که در فعالیتهای ادبی مشارکت داشتند پس از بازداشت جهت بازجوئی و تکمیل پرونده و تفهیم اتهام به بازداشتگاه ارگانهای اطلاعاتی رژیم در شهرستان ارومیه منتقل شدند. همچنین محل سکونت این هموطنان هنگام بازداشت مورد بازرسی قرار گرفته است.
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah