بنا به گزارش های مردمی صبح امروز یکشنبه ۲۸ مهر ۹۸نیروهای سرکوبگر ویژه وانتظامی،همچنین نیروی تکاور اقدام به دستگیری گسترده جوانان روستای چنارمحمودی لردگان کرده که با مقاومت واقدام مسلحانه مردم روبرو گردیده است.

 

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah