روز شنبە ٢٧ مهر ٩٨ ، پاسداران رژیم در مرز کانی خدا واقع در پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دو کولبر را بە شدت زخمی کردەاند.
نام این دو کولبر ”بهمن چریک“ اهل مهاباد و ”خالد“ اهل پیرانشهر می باشد.
این دو کولبر جهت مداوا بە مراکز درمانی شهر چومان در اقلیم کردستان منتقل شدەاند.
همچنین روزهای گذشتە، یک کولبر دیگر اهل ارومیە بنام ”طاهر ماقی“ ٢٦ سالە، در مرزهای این شهر و در ارتفاعات روستای سیارک با شلیک مستقیم پاسداران رژیم زخمی شد.

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah