روز یکشنبه ۲۸ مهر ۹۸ قیام کنندگان اعلام کردند تا رسیدن به همه خواسته‌هایشان همچنان به تظاهرات ادامه می دهند. در لبنان و در عراق آنچه کمبودش ضروری و محسوس است یک جنبش سازمان یافته است. یک تشکیلات انقلابی و مردمی و مجرب که بتواند قیام مردم را رهبری و به سوی ساحل نجات هدایت کند. این کمبود همه قیامها در کشورهای منطقه است. اینجاست که شرایط جامعه ایران را از نظر تکامل سیاسی و کیفیت آن که برآمده از شرایط تاریخی و فرهنگی و سیاسی اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران است متفاوت می کند. اینجاست که سر مار که نظام ولایت فقیه است را باید زد و تا این سر زده نشود تهدیدی برای این قیامها و سرکوب آنها می باشد. اما تا همینجا تضعیف و شکست سیاست های مداخله جویانه رژیم را شاهد هستیم و توده های عراق و لبنان علیه این سیاست قیام کرده اند. قیام های که هدفی مشترک دارند و دشمنی مشترک را نشانه گرفته اند.

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah