امروز دوشنبه ۲۹مهر۹۸، از ساعت ۱۲، خانواده‌های کارگران بازداشتی آذرآب اراک که روز یکشنبه ۲۸مهر توسط مأموران سرکوبگر رژیم بازداشت شدند، در اعتراض به بازداشت بستگانشان به محل کارخانه آذرآب رفتند.

نیروهای سرکوب گر انتظامی با شلیک گازاشک‌ آور مانع از پیوستن خانواده‌ها به کارگران در کارخانه شدند.

کارگرانی که از صبح در کارخانه بودند، به حمایت از خانواده‌ها برخاستند و با روشن کردن آتش و پرتاب سنگ از خود دفاع می‌کردند.

این تجمع در حالی برگزار شد که رژیم ستمگر ایران برای جلوگیری از تجمع کارگران کارخانه را تعطیل کرده بود و ماموران یگان ضدشورش و نیروی سرکوبگر انتظامی نیز به محل اعزام شده بودند.

کارگران در این تجمع خواستار آزادی همکاران‌شان شدند و شعار می‌دادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلمی دیگراز پرتاب گاز اشک آور به میان تجمع کارگران آذرآب اراک
از سوی ماموران سرکوبگر انتظامی
دوشنبه ۲۹ مهر۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah