«یک انقلابی تنها بخاطرانقلابش زندگی می‌کند.
یک انقلابی «پختگی انقلاب» توده ای را منوط به شرایط زیر میداند:
۱-کلیه نیروهای طبقات دشمن به اندازه  کافی در اختلال وتشویش غوطه ور شده باشند، در اثر مبارزات داخلی باندازه ی کافی تجزیه شده باشند «در اثر مبارزاتی که مافوق نیروی آنهاست، باندازه ی کافی ناتوان شده باشند»
۲-کلیه عناصر واسط که مردد، لرزان و بی ثبات هستند_ خرده بورژوازی دموکراسی ماسک آنها در مقابل ملت باندازه ی کافی برداشته شده باشند و در اثر ورشکستگی سیاسی خویش باندازه ی کافی بی آبرو شده باشند.
۳-در میان رنجبران، در مورد اعتقاد به قطعی ترین و مصممانه ترین عمل متهورانه وانقلابی، نهضتی ایجاد شود و شروع شود باینکه توده ها را در بر بگیرد.» از کتاب» راه حسین»
حال این ۳شرط، به نظر می‌رسد، به بلوغ و کمال خودش بسیار بسیار نزدیک شده است.
پیش به سوی انقلاب توده ای

دوشنبه ۲۹ مهر۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah