برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە ٢٨ مهر ٩٨ نیروهای مسلح رژیم در مرز کانی زرد سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر به نام لقمان رشید زاده اهل سر دشت را بە قتل رساندەاند.

هم زمان یک کولبر اهل سروآباد به نام ”ستار رحیم نژاد“ در حالی کە از سوی نیروهای مسلح رژیم اشغالگر ایران مورد تعقیب و گریز قرار گرفتە بود، بە دلیل سقوط از ارتفاعات مرزی از ناحیە پا دچار شکستگی شد.

 
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah