سایت تلگراف انگلستان ۲۱اکتبر ۲۰۱۹
تظاهرات کنندگان در لبنان اصلاحات سریع اقتصادی اعلام شده توسط دولت در روز دوشنبه را ردکرده و می گویند به خانه نخواهند رفت تا که کل کابینه استعفا دهد.
جمعیت بزرگی در خارج ساختمان پارلمان لبنان در بیروت پایتخت جمع شدند که روزهاست خشم خود را از آنچه فساد در طبقه سیاسی می بینند که اقتصاد را به آستانه فروپاشی برده، بیرون ریخته اند .
…آقای حریری تلا ش کرد تظاهرات کنندگان را در سخنرانی روز دوشنبه بعد از ظهر آرام کند و گفت:« من از شما نمی خواهم که تظاهرات یا بیان خشم تان را متوقف کنید. این تصمیمی است که شما می گیرید و هیچکس نمی تواند به شما ضرب الاجل بدهد.
« شما کسانی هستید که کابنیه را برکنار کردید و جنبش شما صادق باشیم به تصمیمی منجر شد که شما امروز می بینید».
تظاهرات کنندگان با شعارهای « دزدان، دزدان» و « خیابان ها را ترک نمی کنیم پاسخ دادند و اصلاحات را دلیلی بر این که رهبران کشور برای دهه ها از آنها کلاهبرداری کرده اند خواندند.

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah