بنا به گزارشها روز یکشنبه ۲۸ مهر ۹۸ ماموران رژیم در کرمان به سمت “علیرضا نورایی” فرزند نظرمحمد اهل بمپور در مسیر کرمان ایرانشهر از فاصله نزدیک شلیک کردند که در اثر آن تیر به سینه اش اصابت کرده و به شدت مجروح شده است.
شاهدان عینی بلافاصله او را به بخش فوریت های پزشکی منتقل کردند.
علیرضا به دعوت دوستانش به کرمان رفته بود که در حین برگشت ماموران رژیم در مسیر کرمان به ایرانشهر به وی ایست دادند که علیرضا می ایستد و از ماشین پیاده می شود اما ماموران به سمتش شلیک میکنند. علیرضا مسلح نبوده و تنها با دیدن لباس بلوچی اش بدون هیچ سوال و جوابی به سمتش شلیک کردند. علیرضا در ایرانشهر دکه بنزین فروشی دارد و فردی معمولی است. پدر نامبرده در این خصوص شکایت کرده اما پاسخی دریافت نکرده است.
لازم به ذکر است که حال جسمانی علیرضا پس از عمل جراحی و خارج کردن گلوله مناسب گزارش شده است.
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah