در سراسر اعتراضات ضددولتی که لبنان را بحال توقف درآورده زنان کشور جای خود را در خط مقدم اعتراضات باز کرده‌اند و یک هفته است بین اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی دیوار بسته‌اند.
خط مقدم زنان از روز سوم تظاهرات شروع شد و این در حالی بود که گروه کوچکی از زنان بین پلیس ضدشورش و اعتراض کنندگان در مقابل یکی از ساختمانهای اصلی دولتی ایستادند.
به گزارش این سایت: در مرکز بیروت زنان یک عامل کلیدی در موفقیت اعتراض در سراسر کشور بوده‌اند…

پلیس لبنان روز شنبه زنان پلیس را به صحنه آورد تا زنان اعتراض‌کننده در حال تحصن را جابه‌جا کنند. مدتی پلیس موفق بود …اما در حالیکه اعتراض کنندگان به هم پیوستند پلیس در نهایت عقب نشست.
برابری جنسی در این اعتراضات تم مشترک بوده است و برای برخی، این اعتراضات، نقش حیاتی زنان را روشن ساخته است.

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah