سایت وزارت خارجه آمریکا

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
ایالات متحده از نزدیک وضعیت در عراق را رصد میکند و به همه طرفها فراخوان میدهد که چرخه خشونت را رد کنند. ما تسلیتهایمان را به خانواده های کشته شدگان در تظاهراتهای این آخر هفته ابراز میداریم. ما نسبت به از دست رفتن جانها غمگین هستیم و آرزوی بهبودی سریع و کامل برای مجروحین میکنیم.
ایالات متحده نسبت به بستن اجباری رسانه ها و مطبوعات به منظور سانسور کردن گزارشات در رابطه با اعتراضات عمیقا نگران است. آزادی مطبوعات بخش جدایی ناپذیر اصلاح دمکراتیک است.
ما از حق بنیادین آزادی بیان که در قانون اساسی به همه سازمانهای رسانه ای اعطا شده و حق خبرنگاران به انجام حرفه خود در امنیت حمایت میکنیم. دولت آمریکا همچنان از دولت عراق، مردم عراق، امنیت، ثبات و حق حاکمیت عراق حمایت میکند.

 

یکشنبه ۵آبان ۹۸

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah