شامگاه پنجشنبه دوم آبان ۹۸ بدنبال مزاحمت یک بسیجی تحت عنوان امر به معروف، وی توسط چند دختر و پسر جوان مورد حمله قرار گرفت. جوانان مزبور این بسیجی را به شدت گوشمالی داده و او را روانه بیمارستان کردند.

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah