خبرگزاری الاخباریه
خامنه ای از انقلاب عراق و جمعیت فزاینده آن صبرش تمام شد و چهارشنبه شب در پیام آشکاری که در حین سخنرانی در رژه نظامی در تهران از دولت و شبه نظامیان تحت امرش خواست که «به شورش های عراق یعنی تظاهراتی که جوانان شجاع قیام اکتبر آنرا رهبری می کنند، پایان دهند
او همچنین در سخنان خود ، از کسانی که مشتاق عراق هستند «خواست تا» اولویت خود را رفع ناامنی و بی ثباتی قرار دهند «. آنها مطمئناً پیروان ایران در دولت ، پارلمان و شبه نظامیان حشد الشعبی هستند.
خامنه ای به قاسم سلیمانی چراغ سبز داد تا شبه نظامیانی را که مستقیماً با او در ارتباط اند با هدف پایان دادن به جنبش مردمی با قتل و کشتار، ظلم و تروریسم به حرکت در آورد.

پنجشنبه ۹آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah