«نور رحیم» بعنوان یک کمک پزشک در حین مداوای مجروحین، بر اثر اصابت گاز اشک آور بر سرش در پل جمهوری به شهادت رسید.
یادش گرامی و راهش در قیام برای آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی پر رهرو باد.
بامداد شنبه ۱۱ آبان ۹۸

 

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah