جنبش و قیام عراق از مدار کمیتها عبور کرده و به سرفصل بروز کیفیتها رسیده است. از منظر سیاسی، بروز این کیفیت در تبدیل شدن آن به اهرم قدرتی اثرگذار بر تعادل‌قوای سیاسی عراق است. مسیر شتابان طی کمیتها و رسیدن به کیفیت تعادل‌قوای سیاسی، خود را در استعفای ناگزیر و تحمیلی نخست‌وزیر عراق بارز کرده است. اکنون مطالبات مردم عراق به کمتر از سرنگونی رضایت نمی‌دهد.
در بروز این کیفیت تعیین‌کننده باید به دو نمود سیاسی مهم اشاره شود:
ــ تغییر دولت عراق آماج مطالبات و شعارها و هدف استمرار قیام شده است.
ــ به‌دنبال دخالت خامنه‌ای و دستور تلویحی سرکوب این قیام، عراقیان در بسیاری از شهرهای عراق، تصاویر و بنرهای منحوس خمینی ملعون و خامنه‌ای و قاسم سلیمانی آماج سنگ و آتش و آب‌دهان و لنگه‌کفش کردند. هم‌چنین جمعیت یکپارچه و متحدی به طرف پل منتهی به سفارت‌خانهٔ آخوندها روانه شدند و صحنه نبرد را به یکی از کانون‌های ترور و جنایت چندین ساله در عراق و منطقه کشاندند.
خروش عراقیان با پیوستن جامعهٔ فرهنگی این کشور به قیام سراسری، سرفصلی جدید را برای تغییرات بزرگ در تقدیر آدرس می‌دهد

اکنون این جنبش به اراده‌ای ملی تبدیل شده است که سمبلی از تجلی بهار عربی می‌باشد. بهار عربی نشانهٔ بروز و اثرگذاری کمیت‌های اجتماعی و سیاسی طی سالیان علیه دیکتاتوری و الیگارشی قدرت است. این دومینو که از تونس شروع شد، نشان داد که تحولات بزرگ حتی اگر به‌طور موقت توسط دیکتاتورها خاموش شوند، اثر ماندگار و تاریخی از خود به‌جای می‌گذارند؛ آن‌گونه که در فراز و فرود ناگزیر تحولات اجتماعی و سیاسی، از یک جا و در یک زمانٍ در تقدیر سربازمی‌کنند.
خروش و جنبش مردمی عراق هم در همین بستر شکل گرفته و به‌دلیل تعمیق یافتن پتانسیل دگرگونی‌طلب مردمی، ناگهان شتاب سیاسی گرفت. این شتاب، منجر به مطالبهٔ سرنگونی دولت شد که در ضمیر و ذهن و خواست عراقیان جریان داشت و بروز عینی آن، جبهه‌ای متحد را علیه تجاوزگری سالیان نظام آخوندی و مهره‌های دست‌پرورده محلی‌شان شکل و قوام بخشید.
مفهوم استعفای نخست‌وزیر دست‌پروردهٔ ملایان، گویای رقم خوردن تعادل‌قوا به‌نفع جنبش مردمی است. این آغاز باید به برچیدن تمام خیمه‌های نظام ولایت‌ فقیه در عراق بالغ شود تا خون و رنج و آه عراقیان به گل بنشیند. مردمانی که طی ۱۵سال گذشته کشورشان چراگاه تروریسم دولتی آخوندها شده بود و روی خوش و فراغ زندگی در کشور اشغال شده‌شان نداشته‌اند.
اکنون نظام ولایت‌ فقیه در آستانهٔ از دست دادن پل استراتژیک تجاوز و ترور و معبر اصلی دورزدن تحریم‌ها است. به همین دلیل، اکنون امید تازه‌ای در دل و جان و روان مردمان منطقه در حال دمیدن است. موفقیت مردم عراق در رقم زدن این تحول تاریخی و استراتژیک، آنان را به منجیان خلق‌های منطقه بدل خواهد نمود که از ۴دهه جنگ و تجاوز و ترور و جنایت بر اثر میدان‌داری حاکمیت ولایت‌ فقیه، خلاص می‌شوند.

 

 
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah