گروه مقابله گاز اشک آور
گروهی از جوانان عراقی که گازهای اشک آور را خاموش میکنند.
نمونه ای از کار گروهی در مبارزه و قیام برای آزادی.
داشتن تشکیلات و سازماندهی و کار دسته جمعی یک ضرورت در پیشرفت و موفقیت سیاسی، اجتماعی و مبارزاتی است.
انقلاب برای ویران کردن و نابودی و از هم گسیختن تشکیلات و ساختار نظام های دیکتاتوری است اما برای پی افکندن نظمی نوین با تلاش دسته جمعی است.
برای ایجاد نظم و قانونی مردمی است که همه از حقوق سیاسی و اجتماعی برابر برخوردار باشند و این بستگی به درجه آگاهی و مشارکت مردم و عمق خواسته ها و ترکیب نیرو ها و اقشار شرکت کننده در انقلاب دارد.
هر چه حرکت انقلابی توده ای و خواسته هایش رادیکال و انقلابی برای از بین بردن تمامی ساختار و مناسبات طبقاتی قدرت حاکم باشد، نظم انقلابی آن هم بیشتر و ضرورت اتحاد و همبستگی و تلاش جمعی اش بیشتر و موفقیت آن هم بهتر و بیشتر خواهد بود.
شنبه ۱۱ آبان ۹۸

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah