افتتاح پروژه عظیم یک دستگاه خودپرداز با روبان و پرچم در ورودی پارک بانوان زنجان
روز یکشنبه ۱۲ آبان ۹۸با حضور رییس سازمان فرهنگی،
معاونت اداری مالی بانک ملت، رییس حوزه یک بانک ملت و رییس اداره انفورماتیک بانک ملت استان زنجان یک دستگاه خود پرداز در ورودی پارک بانون زنجان نصب شد.
این همه لشگرکشی فقط برای افتتاح یک دستگاه خودپرداز چه شق القمری!

 

 

 

photo_2019-11-04_09-27-03.jpg

آبان۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah