امروز یکشنبه ۹۸/۸/۱۲ساعت ۵ بعدازظهر در سالن احضاروارشاد اداره اطلاعات مشهدباهمسرم آقای سید هاشم خواستار درحضور مامور ملاقات کردیم.
امروز هشتادوپنجمین روز است که ایشان در زندان انفرادی اطلاعات مشهد اسیر است .
وضع هواخوری بسیار بداست که آفتابی نمی بینند هفته گذشته (هفته آخر ماه صفر) که سه روز تعطیل بود اصلا هواخوری نداشته اند.
فاضلاب سلول که در ملاقات قبلی گفتند بند است هنوز درست نشده بودواب توالت همچنان بالا می اید که نه می توانند استحمام کنند و نه چیزی بشویند، که گفتن مامور مسئول گفته این براثر کهنه بودن ساختمان و لوله هاست ولی ماموری که درجمع ما نشسته بودند گفتند باید می گفتید سلولتان را عوض می گردند که همسرم گفت بقیه سلولها هم مثل اینکه همین وضع را داره …
آقای خواستار در ملاقات امروز گفت بازجوییها تمام شده واز یکماه قبل هیچکس به سراغش برای بازجویی نیامده است.
درادامه صحبت از در اختیار نداشتن کتاب وکاغذوقلم وعینک…گفت.
بعد ازحدود ۲۵ دقیقه ملاقات مامور اطلاعات بلند شد و ختم ملاقات را اعلام کرد.

 
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah