ظهر روز ۱۳آبان ۱۳۵۷ دانشگاه تهران شاهد صحنه تکان‌دهنده‌ای از شور مقاومت و قهرمانی دانش‌آموزان انقلابی میهنمان از یک‌سو و جنایت و سفاکی مزدوران ضد خلقی رژیم شاه از سوی دیگر بود.
آن روز هزاران نوجوان دانش‌آموز به‌ دانشگاه تهران رفته بودند تا همراه با همرزمان دانشجوی‌شان به دیدار پدر طالقانی که تازه از زندان آزاد شده بود بشتابند.
مزدوران شاه به روی این نوجوانان آتش گشودند و دهها تن از آنان را به‌ خاک و خون کشیدند.
همان شب، قسمتهایی از فیلمی که از این صحنه تکان‌دهنده گرفته شده بود، توسط کارکنان رادیو – تلویزیون ایران به‌نمایش درآمد و مردم ایران را منقلب و عزم آنان را برای برپا کردن انقلاب و سرنگون ساختن دیکتاتوری سلطنتی هر چه محکم‌تر‌نمود.
حادثه ۱۳آبان، آتش قیام خلقی را که می‌رفت بنیان رژیم شاه را درهم بکوبد در یکی از حساس‌ترین مقاطع خود شعله‌ور ساخت.

 
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah