سفارت آمریکا در بغداد صبح امروز چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۸در بیانیەای دربارە اعتراضات اخیر عراق، ضمن محکوم کردن خشونت علیە معترضین اعلام کرد کە ایالات متحدە «منافع خود را در یک عراق با ثبات و موفق کە بتواند بر گروەھای تندرو پیروز شود، می بیند.»
در ادامە بیانە سفارت آمریکا با انتقاد از سرکوب معترضان نوشتە: با سرکوب خواست مردم ھیچ راھی بە آیندە نیست. ما کشتن و ربودن معترضین غیر مسلح، تھدید آزادی بیان و خشونت ھای اخیر را محکوم می کنیم. مردم عراق باید برای تصمیم گیری در مورد آیندە کشورشان آزاد باشند.

 

 

photo_2019-11-06_20-57-58.jpg

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah