بە گزارش واشنگتن پست دادگاە آمریکا دو مرد ایرانی- آمریکایی را بە جرم جاسوسی از یک مرکز یھودیان و یک گروە اپوزسیون ایرانی برای جمھوری اسلامی گناھکار شناخت.
بر اساس این گزارش، مجید قربانی ۶۰ساله، شهروند ایرانی دارای اقامت دائم آمریکا که در کوستا میسا در کالیفرنیا زندگی می کند روز دوشنبه به یک جرم خود که نقض تحریمهای آمریکا بوده اعتراف کرد.
ھمچنین احمدرضا محمدی دوستدار، ۳۹ساله یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی در ۸ اکتبر به یک جرم خود که توطئه (جاسوسی) و جرم دیگر خود که عمل کردن بعنوان یک عنصر اعلام نشده رژيم ایران بوده، اعتراف کرد.
چهارشنبه ۱۵آبان ۹۸

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah