اسکای نیوز:در بغداد تظاهرات مردمی شکل جدیدی به خود گرفته که آنرا جنگ پلها می‌نامند. تظاهرکنندگان در کادر عبور از رصافه به کرخ که در دو ساحل رود دجله قرار داشته و بغداد را به دو قسمت تقسیم می‌کند، توانستند ۷ پل حیاتی از ۹ پل موجود در پایتخت را ببندند. پلهایی که از شروع اعتراضات در آغاز اکتبر گذشته بسته شده شامل پلهای معلق، جمهوری، سنک و پل احرار می‌باشد. پلهایی که تظاهرکنندگان اکنون تلاش می‌کنند آنها را ببندند شامل پلهای شهدا، باب المعظم، و الصرافیه است. این سه پل اکنون به نقاط محوری اعتراض تبدیل شده اند. در حال حاضر تنها دو پل فعال است. تاکتیک تظاهرکنندگان به اینصورت است که مجموعه هایی حدودا ۱۵۰ نفره به سمت پلهای مختلف در بغداد قدیم که به منطقه الکاظمیه می‌رسد، می‌روند. هدف تظاهرکنندگان بعد از رسیدن به این پلها دست یافتن به کاظمیه و و کرخ و در ادامه منطقه حفاظت شده سبز میباشد. شایان یادآوری است که سفارتخانه‌ها و کلیه مراکز دولت و ارتش در منطقه سبز قرار دارد.

 

پنجشنبه ۱۶آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah