با ادامه اعتراضات مردمی لبنان برای ۲۲روز متوالی، صدها دانشجو و دانش‌آموز لبنانی روز پنجشنبه ۱۶آبان ۹۸در مناطقی از شمال و جنوب این کشور از جمله بیروت ، حاصبیا، نبطیه بعلبک ، المتن ، الشویفات، عکار ، البترون، جبیل و صیدا دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، شمار زیادی از دانشجویان این کشور در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در بیروت تحصن کرده و جاده اصلی را به طور کلی مسدود کرده‌اند.

در همین حال تعدادی از معترضین با تحصن در مقابل ساختمان‌های بانک‌ها و امکانات عمومی در طرابلس، از کارمندان خواسته‌اند تا دفاتر خود را ترک و به آنها بپیوندند، بیشترین تجمع در مقابل شعبه بانک مرکزی لبنان در بیروت بوده است.

معترضان همچنین با تجمع مقابل اداره آب و برق شمال لبنان، وزارت آموزش و پرورش و تعداد از بانک‌ها و دیگر نهادها و موسسات دولتی خواستار مشارکت کارمندان، کارگران و همه دانشجویان در کارزار مبارزه علیه طبقه سیاسی این کشور شدند.

 
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah