گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از یک روز حبس در بازداشتگاه وزرای تهران، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
روز دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸، خانم ایرایی پیش از انتقال به زندان قرچک به همراه مأمورین به منزل برگردانده شد و پس از تفتیش خانه و ضبط بسیاری از لوازم شخصی اش، با خودروی قفس دار به زندان قرچک منتقل شد.
گلرخ ابراهیمی ایرایی روز شنبه ۱۸ آبان ۹۸، در منزل خود در تهران به وسیله حدود ۱۰ مأمور امنیتی مرد و بدون نشان دادن حکم بازداشت شده بود. وی یک روز را در بازداشتگاه وزرا سپری کرد و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل گردید و هم اکنون در بند سلامت این زندان به سر می برد.
بار قبل که خانم ایرایی به زندان قرچک تبعید شد در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم ۸۱ روز اعتصاب غذا کرد و جان خود را به مخاطره انداخت تا اینکه در تحمیل خواسته خود موفق و به زندان اوین بازگشت.
خانم ایرایی روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ بعد از تحمل نیمی از ۶سال دوران محکومیت خود به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah