روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۹۸ بدنبال تجمع بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین غارت‌شدگان موسسه کاسپین در مقابل مجلس ماموران نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی از ترس گسترش اعتراضات، مانع ادامه تجمعات شده و تجمع‌کنندگان را متفرق کردند.
شماری از تجمع‌کنندگان بازداشت و توسط ون هایی از قبل آماده شده به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
ماموران حکومتی زنان و مردان سالمند و بازنشسته را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند.
آنها همچنین کلیه دستفروشی‌ها و سرویس‌های بهداشتی و مغازه‌های منطقه اطراف مجلس را بسته بودند تا کسی از تجمع‌کنندگان نتواند وارد آنها بشود.
از ابتدای صبح امروز شماری از بازنشستگان کشوری و لشکری بار دیگر برای دومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی مقابل مجلس زدند. همزمان غارت‌شدگان موسسه کاسپین نیز در اعتراض به غارت دارایی اموالشان در مقابل مجلس تجمع کردند.
ماموران امنیتی که برای سرکوب تجمع بازنشستگان و غارت شدگان کاسپین به بهارستان اعزام شده بودند هنگام متفرق کردن جمعیت به طور وحشیانه ای بنرها و تراکت های همراه تجمع‌کنندگان را گرفته و پاره می کردند.

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah