برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سه شنبه ٢١ آبان ٩٨ (١٢ نوامبر ٢٠١٩)، پاسداران رژیم در مرز بانە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندند.
بە گفتە یک منبع مطلع، در نتیجە تیراندازی پاسداران جنایتکار یک کولبر جوان به نام ”طاهر حسینی“ اهل روستای صدبار بانە جانش را از دست دادە است.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی هفتە جاری دست کم ٤ کولبر با شلیک مستقیم پاسداران سرکوبگر رژیم کشتە و زخمی شدەاند.

 

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah