سالیانە ٣٠ میلیون دلار فقط بە حماس داده می شود.
سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل (شاباک) در تازەترین گزارش خود از کشف شبکە انتقال پول جمهوری اسلامی بە سازمان حماس و گروە جهاد اسلامی در فلسطین خبر دادە است.
بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی قصد دارد سازمان حماس و گروه جهاد اسلامی در فلسطین را به بازوی عملیاتی خود علیه اسرائیل تبدیل کند، بە همین منظور رژیم ایران کمکهای مالی خود را بە این دو گروە تروریستی از ٦ میلیون دلار بە ٣٠ میلیون دلار افزایش دادە است.
بە گزارش شاباک، انتقال پول به فلسطین از داخل و خارج ایران صورت می گیرد و شبکه های مختلف مالی در روند انتقال پول سهم می گیرند، در برخی از اوقات این پول از طریق صرافی های فلسطینی انتقال داده می شود اما در موارد دیگر، انتقال پول به صورت قاچاق از طریق دریای مدیترانه و یا گذرگاه های مرزی فلسطین به حماس و گروه جهاد اسلامی می رسد.
سه شنبه ۲۱آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah