روز گذشته ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ماموران به منزل مسکونی خانم راحله راحمی پور یورش برده و پس از بازرسی کامل منزل، فرزندان ایشان اعم از دختر و پسر ایشان را تهدید کرده اند که در صورت اطلاع رسانی در مورد وضعیت مادرشان بازداشت خواهند شد.

 
چهارشنبه ۲۲آبان ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah