به گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە ٢٣ آبان ٩٨  نیروهای مرزی  در مرز حاجی عمران از توابع پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، در نتیجە تیراندازی این نیروها، یک کولبر ٢٤ سالە با هویت ”کامران بیانک“ فرزند مصطفی کشتە شدە است. کامران مجرد بودە و پدرش نیز چند سال پیش فوت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە جاری دست کم ٢ کولبر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مرزی کشتە شدە و ٣ کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند.

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah