با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩)، دست کم ٩٠ شهروند در شهرهای جوانرود، سنندج و مریوان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم کشتە و زخمی شدەاند کە ١١ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند.
خبرنگار هەنگاو در شهر جوانرود اعلام کرد کە، در این شهر دست کم ٦ شهروند معترض با شلیک مستقیم ماموران مسلح کشتە شدە و ٤٣ شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند.
هویت دو نفر از کشتە شدگان بە نامهای “کاوە محمدی” و “حمزە” برای هەنگاو احراز شدە و یکی از کشتە شدگان نیز کارمند شهرداری بودە است.
در شهر مریوان نیز ٤ معترض با شلیک مستقیم نیروهای مسلح كشتە شدە و ١١شهروند دیگر کە سە تن از آنها کودک هستند، زخمی شدەاند. هویت سە نفر از جانباختگان مریوان “عثمان نادری”، “مهران تاک” و “بهروز” احراز شدە است.

همچنین در شهر سنندج نیز یک جوان ١٦ سالە کشتە شدە و ٢٥ شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند.

 
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah