روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩)، یک زن اهل سقز با هویت ”مینا شیخی“ حدودا ٥٠ سالە در جریان اعتراضات مردم تهران نسبت بە افزایش ٢٠٠٪ی قیمت بنزین، در نتیجە تیراندازی مسقتیم نیروهای سرکوبگر رژیم بە سوی مردم جانش را از دست دادە است. مینا شیخی بە منظور دیدار با خانوادە دخترش کە ساکن تهران می باشند بە این شهر سفر کردە بود. تاکنون جسد مینا شیخی توسط نیروهای سرکوبگر رژیم بە خانوادە ایشان تحویل دادە نشدە است.

 
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah