پرسش اساسی آن است که قطعی اینترنت آیا می‌تواند، ارتباطات قیام‌کنندگان را ناممکن سازد؟

یا جهان را به‌کلی از جنایاتی که رژیم در حق مردم ایران روا می‌دارد، بی‌خبر نگه‌دارد و امنیت مورد نظر

رژیم را برایش به‌ارمغان آورد؟

جواب قطعاً منفی است.

اینترنت تنها یک وسیله است که هم مردم و قیام‌کنندگان و هم رژیم از آن بهره می‌برند، در نتیجه قطع

 

اینترنت هم‌چنان که تشریح شد، خود رژیم را، هم در پهنهٔ اقتصادی و هم در پهنهٔ سیاسی بسیار متضرر

 

می‌سازد، اما هم‌چنان که خبرگزاری بلومبرگ (۲۸آبان) نوشته است، جوانان خلاق و مبتکر ایرانی که در

 

حال حاضر تماماً به‌نبرد با این رژیم فاسد و تبهکار برخاسته‌اند، به‌سرعت شیوه‌های کارا و مناسب را، هم

 

در زمینهٔ ساماندهی ارتباطات خود و همدر زمینهٔ رساندن پیام و صدای قیام به‌گوش جهانیان پیدا می‌کنند

 

و در هر صورت این رژیم گریزی از سرنوشت محتومی که این خلق بپا خاسته و فرزندان دلاور و جان بر

 

کفش رقم زده‌اند، ندارد. برای ارسال و دریافت فیلمهای قیام اقدام کنیم.

 
جمعه ۱ آذر۱۳۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah